Copyright by Muszyk Instalacje 2020

Created with::

15 kwietnia 2022 roku to moment startu oczekiwanego programu Mój Prąd 4.0. Na co przysługuje dofinansowanie i w jakich kwotach? Jakie dokumenty należy złożyć? Wszystko poniżej.

 

Mój Prąd 4.0 tym razem oprócz fotowoltaiki będzie również wspierał zwiększenie autokonsumpcji i wsparcia urządzeń temu służących. Zgodnie z zapowiedziami, maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może osiągnąć nawet 20 500 zł. Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości do maksymalnie 4.000 zł, chyba że zdecydują się na dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, wtedy dofinansowanie do fotowoltaiki może wynieść 5.000 zł. Ponadto do 5.000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3.000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50% poniesionych kosztów.

 

Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale planuje rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing również może liczyć na wsparcie finansowe, W tej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2.000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, podobnie jak w pozostałych wymienionych przypadkach.

Wnioski w programie można składać jedynie w formie elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wnioski składane w formie papierowej będą odrzucane automatycznie. Rozpoczęcie naboru zostało wyznaczone od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Biorąc pod uwagę wysokość budżetu (oficjalnie 855 mln, realnie 350 mln) jest bardzo prawdopodobne, że środki wyczerpią się znacznie wcześniej. Tak jak zapowiadano, dofinansowaniu w Moim Prądzie 4.0 podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r.

Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni, liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia w GWD. Jeśli będzie to zasadne, wnioskodawca zostanie poproszony o korektę wniosku. Dla porównania, wnioski złożone w III edycji programu zakończonego jesienią 2021 roku są w dalszym ciągu rozpatrywane. Kilkukrotnie wydłużony czas na rozpatrzenie wniosku wynosi aktualnie 300 dni roboczych.

 

W bieżącej edycji będą dofinansowywane następujące przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych

2) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem)

3) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh

4) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS -z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła wskazanych w pkt 2 lub 3

Interesujące jest to, że jak zaznaczono w regulaminie: mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez mikroinstalację objętą dofinansowaniem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej.

Czwarta edycja programu Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów tzw. net meteringu, którzy przejdą na net-billing. Dlatego jednym z załączników do wniosku jest oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, które musi zostać podpisane przez OSD.

 

Jak napisane jest w przypisie oświadczenia, w przypadku braku potwierdzenia (pieczęci i podpisu) na dokumencie przez przedstawiciela Operatora Sieci Dystrybucyjnej, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość potwierdzenia informacji w nim zawartych u wskazanego Operatora. Prawdziwość oświadczenia może być zweryfikowana w trakcie kontroli, a wnioskodawca poproszony o pokazanie umowy regulującej sprzedaż i zakup energii. Na wnioskodawcy ciąży również odpowiedzialność karna.

 

Aby złożyć wniosek w programie, oprócz wspomnianego oświadczenia należy przygotować:

- faktury/ faktur lub paragonów imiennych za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania

- potwierdzenia dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury lub paragonu imiennego

- zaświadczenia OSD

- pełnomocnictwa - jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika

- protokołu odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenia Wnioskodawcy o samodzielnym montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS).

 

Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW.

 

Źródło: Globenergia

 

Mój Prąd 4.0

21 maja 2022

WE BRIGHTEN YOUR DAY

Mój Prąd 4.0 - jak to działa?